Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

Fundas

(Fundas)

FOL PARA GAITA 

(Funda para gaita)

Dende as primitivas gaitas realizadas coa pel dun animal mediano (ovella ou cabra xeralmente) que máis tarde evolucionaron cara os foles de goma, mellorando a resistencia á humidade, ata chegar ó moderno goretex os adeptos deste instrumento procuraron sempre adornar as súas gaitas con todo tipo de cintas, cordóns, abalorios, teas, etc. A elección de fundas e complementos depende na súa maior parte da imaxinación, a creatividade e os gustos do músico, podendo polo tanto atoparse con unha amplia variedade de foles e farrapos que van dende os máis clásicos de veludo e brocados con bágoa e adornos de raión ata propostas con teas dos máis variados motivos e complementos.

Nesta ocasión, sobre unha gaita de granadillo anelada en aceiro, preséntase un fol ou funda de gaita con motivos frorais acompañado de fleques e farrapos de liño 100% con unha mestura de tóns marrón claro, vermello e verde escuro.

A tea que envolve a nosa gaita presenta unha ornamentación con frores en tonos vermellos e verdes sobre un fondo marrón claro, sendo especialmente adecuada para este uso debido ó seu grosor e textura. O tacto rugoso da mesma facilita o tempero do instrumento ó non permitir que o brazo se deslice con facilidad sobre ela. Coas mesmas cores continúan os flecos inferiores do fol realizados en liño 100% e tecidos a man,.

Para o farrapo que adorna o ronco escolleuse a mesma mestura de fíos de liño 100% dos flecos inferiores e o mesmo deseño de trama. A elección de cores tanto nos flecos inferiores como no farrapo do ronco realízase co fin de que coincidan coa paleta de cores que presenta a funda da gaita. Nos 73cm de lonxitude do farrapo encóntranse 163 fleques de 20cm de longo, en dúas ringleiras superpostas que aportan un peso de 405gr, razón esta última pola que se preferíu non incluir a tradicional borla para o ronco e poder así outorgarlle un maior volume ó farrapo. 

O liño é, xunto coa lá virxe de ovella, o principal material empregado na confección de prendas e adornos relacionados coa cultura tradicional galega debido ó seu  frecuente e extensamente documentado uso no vestuario dos nosos devanceiros. Desta maneria conséguese que o conxunto resultante combine as novas tendencias nas fundas para gaita con aqueles elementos propios e significativos da nosa cultura.

A funda do fol presenta saídas para ronco, soprete e punteiro, podemos en caso de ser preciso engadírselle ass correspondentes saídas para ronqueta e chión segundo a posición exacta en cada gaita.

Esta peza pode adquirirse conxuntamente ou por separado, sendo o prezo do fol de 100€, do farrapo de liño 100% de 75€ ou ben do conxunto (fol + farrapo) de 175€. Os gastos de envío á península ascenden a 10€ (consultar gastos de envío internacionais).


FUNDA DE GAITA 

(Fol de gaita)

Desde las primitivas gaitas realizadas con la piel de un animal mediano (oveja o cabra generalmente) que más tarde evolucionaron hacia los foles de goma, mejorando la resistencia a la humedad, hasta llegar al moderno goretex los adeptos de este instrumento procuraron siempre adornar su gaitas con todo tipo de cintas, cordones, abalorios, telas, etc. La elección de fundas y complementos depende en su mayor parte de la imaginación, la creatividad y los gustos del músico, pudiendo por lo tanto encontrarse una amplia variedad de foles y farrapos que van desde los más clásicos de terciopelo y brocados con lágrima y adornos de rayón hasta propuestas con telas de los más variados motivos y complementos.

En esta ocasión, sobre una gaita de granadillo anillada en acero, se presenta un fol o funda de gaita con motivos florales acompañado de flecos y farrapos de lino 100% con una mezcla de tonos marrón claro, rojo y verde oscuro.

La tela que envuelve nuestra gaita presenta una ornamentación con flores en tonos rojos y verdes sobre un fondo marrón claro, siendo especialmente adecuada para este uso debido a su grosor y textura. El tacto rugoso de la misma facilita el tempero del instrumento al no permitir que el brazo se deslice con facilidad sobre ella. Con los mismos colores continúan los flecos inferiores del fol realizados en lino 100% y tejidos a mano.

Para el farrapo que adorna al ronco se escoge la misma mezcla de hilos de lino 100% de los flecos inferiores y el mismo diseño de trama. La elección de colores tanto en los flecos inferiores como en el farrapo del ronco se realiza con el fin de que coincidan con la paleta de colores que presenta la funda de la gaita. En los 73cm de longitud del farrapo se encuentran 163 fleques de 20cm de largo, en dos hileras superpuestas que aportan un peso de 405gr, razón esta última por la que se ha preferido no incluir la tradicional borla para el ronco y poder así otorgarle un mayor volumen al farrapo. 

El lino es, junto con la lana virgen de oveja, el principal material empleado en la confección de prendas y adornos relacionados con la cultura tradicional gallega debido a su frecuente y extensamente documentado uso en el vestuario de nuestros antepasados. De esta manera se consigue que el conjunto resultante combine las nuevas tendencias en las fundas para gaita con aquellos elementos propios y significativos de nuestra cultura.

La funda del fol presenta salidas para ronco, soplete y puntero, podemos en caso de ser preciso añadirle las correspondientes salidas para ronqueta y chión según la posición exacta en cada gaita.

Esta pieza puede adquirirse conjuntamente o por separado, siendo el precio del fol de 100€, del farrapo de lino 100% de 75€ o bien del conjunto (fol + farrapo) de 175€. Los gastos de envío a la península ascienden a 10€ (consultar gastos de envío internacionales).

gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita  faltriqueiras faltriqueira lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos bonecas galicia tradición farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos marcapaginas cuero coiro gaita para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos tecelna

 tecelana tecelana tecelana tecelana tecelna tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana tecelana vestidos de fol gaita lugo

 tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos broches lugo lugo galicia

vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas gaita artesania lugo

fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana gaita gaita gaitas gaiteiros artesanía lugo galicia regalos

complementos para gaitas gaita fol gaita flecos farrapos vestidos de fol gaita lugo tecelana tecelana tecelana detalles

gaita gaita gaitas gaiteiros complementos para gaitas traje regional gallego traxe rexional traxe de gala rexional