Inicio

¿Quen somos?

¿Cómo contactar?

Pagos e devolucións 

Cuestións habituais

(Cuestiones habituales)

 

Farrapos

(Flecos de Gaita)

 

Fol de Gaita

(Fol de Gaita)

 

Traxes Galegos

(Trajes Gallegos)

 

Faltriqueiras

(Faltriqueras)

 

Broches

(Broches)

 

Marcapáxinas

(Marcapáginas)

 

Bonecas

(Muñecas)

 

 

Fundas

(Fundas)

 

 

 

 

Bandera de Galicia - Wikipedia, la enciclopedia libre Galego   España - Iconos gratis de banderas Castelán  Inglés

MÁSCARA HIXIÉNICA PARA GAITA

(Mascarillas higiénicas para gaita)

https://www.youtube.com/watch?v=h8LZiBt1dAs

https://youtu.be/TjdZmrGg6q4

Máscara hixiénica textil GAITA con filtro TNT: 12€

SUPLEMENTO MODELO CON SOLAPA: 6€

Recambio de filtro TNT, pack 10ud: 5€

Gastos de envío: 5€ á península.

Contacto: tecelana@tecelana.es ou 699.200.558

NOVIDADE: Interesad@ nunha protección adicional? O novo modelo con solapa ofrece un extra en protección ó ter a posibilidade de cubrir a zona de exposición da cremalleira con unha solapa que inclúe outro filtro Hydroblock a maiores, e se pode pechar cando non se está a tocar o instrumento.

Dende que o pasado Febreiro de 2020 chegara a nós o COVID-19 a mellor forma de protección demostrou ser a hixiene e o distanciamento social. Máis naquelas circunstancias onde sexa imprescindible o contacto entre persoas convén levar protección para evitar contaxios.

Dende os organismos oficiais recomendan para as persoas sanas e sen contacto directo co virus o emprego de máscaras hixiénicas.

Ante este escenario participar nunha actuación en público, ensaiar cos compañeiros ou acudir a clases tórnanse actividades complexas de realizar coas máscaras máis tradicionais. Co obxectivo de paliar esta situación desarrollamos unhas máscaras que contán cunha pequena cremalleira escondida na parte frontal, desta maneira poden pecharse por completo durante os momentos de descanso ou ben abrirse exactamente á medida que precise o noso soprete.

A nosas máscaras posúen tres capas de material textil, dúas delas de algodón para maior comodidade e protección da pel, e outra máis de Hydrobloc (100% algodón) con protección do 100% durante os primeiros 20 lavados e, posteriormente, do 80%. Este material  repele a agua e as microgotas actuando como barreira para virus e bacterias e evitando a formación de fungos e bacterias producidas pola exhalación.

Ademáis, se se desexa unha protección extra, contán cun peto interior para colocar un filtro (incluido) de TNT (texido non texido feito a base de propileno) indicado para máscaras hixiénicas, que pode ser lavado entre 5 e 6 veces. O reemplazo para este material pode atoparse en calquera tenda de tecidos como unha tea en bruto, ou ben adquirilo na nosa web xa preparados para o seu uso (5€ o pack de 10 unidades).

Tallas.

Xuvenil de dez a trece. 22cm de ancho e 13cm de alto.

Mediana Muller ou Home, adecuada para adultos de complexión media a partir dos 14 anos.  23cm de ancho e 16cm de alto.

Grande Muller ou Home, para adultos de complexión grande.  24cm de ancho e 19cm de alto.

Precisas outras medidas? Contacta con nós (tecelana@tecelana.es ou no 699.200.558)

Lavado.

O lavado pode facerse preferiblemente a man, sumerxindo a máscara en auga tibia (30º) con deterxente neutro durante 15 minutos. En caso de facelo a máquina, usar un ciclo de roupa delicada con deterxente neutro.

Se é posible, secar en secadora. E unha vez seca, resulta importante planchar moi ben a 150ª. Á hora de realizar o planchado é aconsellable retirar o filtro TNT a fin de non danalo.

Como se coloca a máscara?

1. Lava as mans durante 40/60 segundos antes de manipulala.

2. Toca só as gomas da máscara.

3. Cubre o nariz, a boca e o queixelo, asegurando que non queden grandes espacios entre a túa cara e a máscara.

4. Pasa as bandas elásticas por detrás das orellas.

5. Evita toca-la parte exterior da máscara.

6. Para quita-la máscara lava antes as mans e retíraa tocando só as gomas elásticas.

Recomendacións

Non se recomenda o uso da máscara durante máis de 4 horas continuas, nin cando se atope húmida ou se perciba sucia.

Dar a volta á máscara non mellora a súa eficacia nin aumenta a súa durabilidade.

O prezo das máscaras son 12€ máis 5€ de gastos de envío a península ibérica. 

O prezo dos pack de recambio de filtro TNT con 10 unidades son 5€ máis 5€ de gastos de envío a península ibérica. 

Consultar precios de envío para transporte internacional. 

Email: tecelana@tecelana.es

Tlf e whatapp: 699 200 558

MÁSCARAS HIXIÉNICAS NON HOMOLOGADAS, NON SON EPIS, NIN SE TRATA DE PRODUCTOS SANITARIOS.


España - Iconos gratis de banderas Castelán

MASCARILLA HIGIÉNICA 

PARA GAITA

(Máscaras hixiénicas para gaita)

https://www.youtube.com/watch?v=h8LZiBt1dAs

https://youtu.be/TjdZmrGg6q4

Mascarilla higiénica textil con filtro TNT: 12€

SUPLEMENTO MODELO CON SOLAPA: 6€

Recambio de filtro TNT, pack 10ud: 5€

Gastos de envío: 5€ a la península.

Contacto: tecelana@tecelana.es o 699.200.558

NOVEDAD: Interesad@ en una protección adicional? El nuevo modelo con solapa ofrece un extra en protección al tener la posibilidad de cubrir la zona de exposición de la cremallera con una solapa que incluye un filtro Hydroblock a mayores, y se puede cerrar cuando no se está tocando el instrumento.

Desde que el pasado Febrero de 2020 nos alcanzara el COVID-19 la mejor forma de protección ha demostrado ser la higiene y el distanciamiento social. Más en aquellas circunstancias donde sea imprescindible el contacto entre personas conviene llevar protección para evitar contagios.

Desde los organismos oficiales recomiendan para las personas sanas y sin contacto directo con el virus el empleo de mascarillas higiénicas.

Ante este escenario participar en una actuación en público, ensayar con los compañeros o acudir a clases se vuelven actividades complejas de realizar con las mascarillas más tradicionales. Con el objetivo de paliar esta situación desarrollamos unas mascarillas que cuentan con una pequeña cremallera escondida en la parte frontal, de esta manera poden cerrarse por completo durante los momentos de descanso o bien abrirse exactamente a la medida que precise nuestro soplete.

Nuestras mascarillas poseen tres capas de material textil, dos de ellas de algodón para mayor comodidad y protección de la piel, y otra más de Hydrobloc (100% algodón) con protección del 100% durante los primeros 20 lavados y, posteriormente, del 80%. Este material  repele el agua y las microgotas actuando como barrera para virus y bacterias y evitando la formación de hongos y bacterias producidas por la exhalación.

Además, si se desea una protección extra, cuentan con un bolsillo interior para colocar un filtro (incluido) de TNT (tejido no tejido hecho a base de propileno) indicado para mascarillas higiénicas, que puede ser lavado entre 5 y 6 veces. El reemplazo para este material puede encontrarse en cualquier tienda de tejidos como una tela en bruto, o bien adquirirlo en nuestra web ya preparados para su uso (5€ el pack de 10 unidades).

Tallas.

Juvenil de diez a trece años. 22cm de ancho e 13cm de alto.

Mediana Mujer o Hombre, adecuada adultos de complexión media a partir de los 14 años.  23cm de ancho y 16cm de alto.

Grande Mujer o Hombre, para adultos de complexión grande.  24cm de ancho y 19cm de alto.

Necesitas otras medidas? Contacta con nosotros: (tecelana@tecelana.es o en el 699.200.558)

Lavado.

El lavado debe hacerse preferiblemente a mano, sumergiendo la mascarilla en agua tibia (30º) con detergente neutro durante 15 minutos. En caso de hacerlo a máquina, usar un ciclo de ropa delicada con detergente neutro.

Si es posible, secar en secadora. Y una vez seca, resulta importante planchar muy bien a 150ª. A la hora de realizar el planchado es aconsejable retirar el filtro TNT a fin de no dañarlo.

Cómo se coloca la mascarilla?

1. Lava las manos durante 40/60 segundos antes de manipularla.

2. Toca solo las gomas de la mascarilla.

3. Cubre la nariz, la boca y la barbilla, asegurando que no queden grandes espacios entre tu cara y la mascarilla.

4. Pasa las bandas elásticas por detrás de las orejas.

5. Evita tocar la parte exterior de la mascarilla.

6. Para quitar la mascarilla lava antes las manos y retírala tocando solo las gomas elásticas.

Recomendaciones

No se recomienda el uso de la mascarilla durante más de 4 horas continuas, ni cuando se encuentre húmeda o se perciba sucia.

Dar la vuelta a la mascarilla no mejora su eficacia ni aumenta su duración.

El precio de las mascarillas es de 12€, más 5€ de gastos de envío a la península ibérica. 

El precio de los packs de recambio de filtro TNT con 10 unidades son 5€, más 5€ de gastos de envío a la península ibérica. 

Consultar precios de envío para transporte internacional. 

Email: tecelana@tecelana.es

Tlf y whatapp: 699 200 558

MÁSCARAS HIGIÉNICAS NO HOMOLOGADAS, NO SON EPIS, NI SE TRATA DE PRODUCTOS SANITARIOS.


Inglés

HYGIENIC FACE MASK FOR BAGPIPE

https://www.youtube.com/watch?v=h8LZiBt1dAs

https://youtu.be/TjdZmrGg6q4

Hygienic textile face mask with TNT filter: € 12

FLAP SUPPLEMENT: € 6

Replacement TNT filter, pack of 10 units: € 5

Shipping costs: € 5 to the peninsula.

Contact: tecelana@tecelana.es or 699.200.558

NEW: Interested in additional protection? The new flap model offers extra protection by covering the zipper exposure area with a flap that includes another larger Hydroblock filter, and can be closed when the instrument is not being played.
Since last February 2020 COVID-19 reached us, the best
protection against it has been shown to be personal hygiene and social distancing, especially in circumstances in which contact between people is essential, some protection should be worn to avoid the spread of the virus.
Health authorities recommend to use hygienic face masks for healthy people and people without direct contact with the virus.

In this situation, public performances, rehearsing with classmates or assist to classes become difficult activities with the most traditional face masks. To facilitate this activities, we developed masks that have a small hidden zip on the front side, that can be completely closed during breaks or open exactly as required by our mouthpieces in
performances.


Our face masks are made of three layers of fabric, two of
them made of cotton for comfort and skin protection, and
another made of Hydrobloc (100% cotton) with 100% protection after 20 washes and 80% in subsequent washes. This fabric material repels water and droplets, acting as an effective barrier protecting against viruses and bacteria and for prevention of fungal and bacterial growth produced by exhalation.


Furthermore, if extra protection is desired, they have an
interior pocket to place a filter (included) made of TNT
(non-woven fabric made from propylene) indicated for
hygienic face masks, which can be washed 5 or 6 times. The
replacement for this filter can be found in any fabric
store as raw fabric, or on our website prepared for use (a
10 units pack for €5).

Sizes.
Small: Children from ten to thirteen years old. 22cm wide
and 13cm high.
Medium: Female or Male, suitable for adults of medium
complexion over 14 years old. 23cm wide and 16cm high.
Large: Female or Male, suitable for adults with a large
complexion. 24cm wide and 19cm high.
If you need other sizes Contact us: (tecelana@tecelana.es
or at 699.200.558).

Washing 
Hand wash preferably, immersing the mask in warm water
(30º) with neutral detergent for 15 minutes. In case of
machine wash, use a delicate cycle and neutral detergent.
If possible, use a dryer. And once dry, it is important to
iron very well at 150o. When ironing remove the TNT filter
in order not to damage it.

How is the mask applied?
1. Wash your hands thoroughly for 40/60 seconds before
handling.
2. Touch only the rubber bands of the mask.
3. Cover the nose, mouth, and chin, ensuring that there are
no gaps between your face and the mask.
4. Pass the elastic bands behind the ears.
5. Avoid touching the outside of the mask.
6. To remove the mask, wash your hands beforehand and
remove it by touching only the elastic bands.

Warnings
Do not use the mask for more than four hours in a row.
Replace the mask with a new one as soon as it is damp

Turning the mask over does not improve its effectiveness or
increase its duration.

Prices:
1 unit of face mask for € 12, plus € 5 shipping costs to
Iberian Peninsula.
10 units pack of TNT replacement filters for € 5, plus € 5
shipping costs to Iberian Peninsula.
Contact us for international shippings.
Email: tecelana@tecelana.es
Phone and whatsapp: 699 200 558

NON-APPROVED HYGIENIC MASKS, THEY ARE NOT PPE, NOR SANITARY PRODUCTS

 

 

 

g