Pagos e Devolucións                                        Inicio

Contacta con nós a través do medio da túa elección (tecelana@hotmail.es ou 699.200.558) para adquiri-la peza que che interese.

Proporcionarémosche a información que precises sobre  o tempo de recepción aproximado e darémosche un número de conta onde poder realiza-lo pago. Os importes indicados como prezo das pezas non  inclúen o IVE, nin gastos de envío que serán de 10€ na península Ibérica (consultar para envíos ó extranxeiro).

Unha vez comprobado o ingreso bancario procederemos ó envío da peza á dirección que nos indiques, ou ben comezaremos a súa realización se se tratara de pezas de encarga ou personalizadas. 

No momento en que recibas a peza na dirección indicada, comproba que se atope en perfecto estado e se adapte ós teus gustos. En Tecelana valoramos ante todo a calidade dos nosos traballos e agradecemos calquer comentario que nos fagas. 

Se por algunha razón a peza non fora do teu agrado ou decidas prescindir dela, dispos dun prazo de quince días para a súa devolución. Non é preciso ningunha xustificación sobre as devolucións que realices, ainda que agradecemos calquera comentario que se nos faga con vistas a mellora-los nosos servizos.

En canto recibamos a peza devolta e comprobemos o seu estado, procederemos á devolución do importe pagado, a través do mesmo medio empregado para o seu pago.

Se a peza devolta estivera deteriorada, por causas non atribuibles ó servicio de mensaxería, non poderíamos proceder á devolución do seu importe.

 

 

Contacta con nosotros a través del medio de tu elección (tecelana@hotmail.es o 699.200.558) para adquirir la pieza que te interese.

Te proporcionaremos la información que precises sobre el tiempo de recepción aproximado y te daremos un número de cuenta donde poder realizar el pago. Los importes indicados como precio de las piezas no incluyen el IVA, ni los gastos de envío que serán de 10€ en la península Ibérica (consultar para envíos al extranjero).

Una vez comprobado el ingreso bancario procederemos al envío de la pieza a la dirección que nos indiques, o bien comenzaremos su realización si se tratara de piezas de encargo o personalizadas. 

En el momento en que recibas la pieza en la dirección indicada, comprueba que se encuentre en perfecto estado y se adapte a tús gustos. En Tecelana valoramos ante todo la calidad de nuestros trabajos y agradecemos cualquier comentario que nos hagas. 

Si por alguna razón la pieza no fuera de tu agrado o decidas prescindir de ella, dispones de un plazo de quince días para su devolución. No es preciso ninguna justificación sobre las devolucións que realices, aunque agradecemos cualquiera comentario que se nos haga con vistas a mejorar nuestros servicios.

En cuanto recibamos la pieza devuelta y comprobemos su estado, procederemos a la devolución del importe pagado, a través del mismo medio empleado para o su pago.

Si la pieza devuelta estuviera deteriorada, por causas no atribuibles al servicio de mensajería, no podremos proceder a la devolución de su importe.